Primeres Mesures per a una Vida Digna | Principis per a l’acció: acampadabcn

 In Aigua, Aixopluc, Bloc, Cures, D'altres Mitjans, Drets Humans, Eines d'intercanvi, Emergència Climàtica i Social, Entorn habitable, Habitatge, Hidratació, Món Obert: L’Hospitalet pels Drets Humans, Nodrir, Pensions, Renda, Sanitat / Salut, Sobirania alimentària, Totes les publicacions, Treball

Primeres Mesures per a una Vida Digna

Acampadabcn 12/06/011

Hem sortit al carrer deixant a un costat l’aïllament de les nostres lluites parcials i individuals i hem passat a afrontar-les conjuntament, amb entusiasme col·lectiu. Ambaixò ha irromput la idea que és possible un canvi real de la nostra existència en comú,
que avui sentim amenaçada.
Ens hem apropat a la plaça per escoltar-nos, construir propostes i buscar solucions, sense intermediaris que parlin per nosaltres: prenent la paraula i mitjançant l’autoorganització.
Un crit de ràbia i indignació ens uneix davant la precarització i la deterioració de les condicions de vida en tots els àmbits, causades pel capitalisme, que és incapaç ja de resoldre les seves contradiccions internes i incrementa a més el seu potencial de
destrucció.
La nostra indignació sorgeix no només davant la no-voluntat de la classe política d’exercir la seva funció de servei públic per al poble, sinó davant la seva creixent submissió al poder de la banca i al capital especulatiu, afavorint als monopolis i promovent privatitzacions de serveis públics.
La situació de crisi econòmica accentua els nivells d’exclusió i atur per la reforma laboral, les retallades i l’empitjorament de les pensions.
L’escàndol davant tal situació, que de no canviar condueix irremeiablement a la barbàrie, ens empeny a unir-nos a les altres forces i a fer nostres les reivindicacions de les seves lluites (lluites obreres, estudiantils, de gènere, d’origen, col·lectius altermundistes,
d’autodeterminació dels pobles…).
Aquesta situació límit que impedeix la nostra subsistència, ens obliga a exigir i conquistar les següents mesures:

1. Laboral
2. Habitatge
3. Sistema bancari i financer
4. Fiscalitat
5. Serveis públics
6. Medi ambient
7. Participació comunitària en el funcionament de les institucions públiques
8. Eliminació dels privilegis als polítics, sindicalistes i representants religiosos

1. Laboral

· Retirada del paquet de retallades en pensions, subsidis, ajudes socials i sous dels funcionaris. A Catalunya la llei Òmnibus.
· Subsidi per desocupació suficient per cobrir les necessitats dels aturats.
· Ni un acomiadament col·lectiu més (contra els expedients de regulació d’ocupació).
· Convertir els treballs temporals en fixos o fixos discontinus. Proposem un únic contracte indefinit, amb un salari no inferior a
1.200-1.300 euros (tal com diu la Carta social europea, el salari ha de correspondre’s amb el 60% de la renda Espanyola) -1-
· En cas d’acomiadament improcedent, el treballador serà qui decideixi sobre la seva readmissió, tal com constava a l’estatut dels
treballadors abans de la reforma laboral de l’any 94.
· Increment de les indemnitzacions per acomiadament a 45 dies per any treballat.
· Reconeixement del treball domèstic, de cura i atenció. Igualació de retribució laboral sense discriminació de gènere, origen o
diversitat funcional.
· Derogació de la reforma de pensions i la reforma laboral.
· Derogació de la llei d’estrangeria i tancament dels centres d’internament.
· Tancament de les empreses de treball temporal.
· Reducció de la jornada laboral a 30 hores sense reducció salarial. – 2 –
· Avançament de l’edat de jubilació als 60.
· Preservació i augment de la renda bàsica mínima que asseguri una subsistència digna.

2. Habitatge

· Ni un desnonament ni desallotjament més. Derogació immediata de la llei de desnonament exprés.
· Regular i implementar la dació en pagament així com la transformació de les hipoteques: anul·lació dels desnonaments i conversió en
lloguer en el cas de no poder afrontar el pagament per situació de desocupació.
· Reducció del deute hipotecari en proporció a la taxació objectiva de l’habitatge, per devaluació del mercat.
· Un màxim del 10% dels ingressos de la unitat familiar destinats al pagament de lloguer/habitatge. – 3 –
Augment dels impostos de propietat sobre les 2es, 3es, 4es residències.
· Despenalització de la reutilització d’espais en desús per a usos socials.4
· Prevenir i sancionar els usos anti-socials de la propietat urbana, com l’incompliment injustificat dels deures de rehabilitació o
l’abandó d’immobles amb finalitatsespeculatives.

Política d’habitatge social

· Que la qualificació d’HPO sigui indefinida.
· Que totes les promocions noves i les ja existents d’HPO no puguin ser mai de compra.
· Desenvolupar una política que prioritzi la mobilització dels habitatges buits i la rehabilitació per sobre de la construcció i que sigui
compatible, en tot cas, amb el respecte als drets mediambientals.
· Destinar els recursos públics a formes de tinença de l’habitatge que garanteixin seguretat i despeses suportables, com el lloguer
social, la cessió d’ús, la masoveria o l’usdefruit.
· Garantir el degut procés i la prioritat dels col•lectius més vulnerables en l’adjudicació d’habitatge protegit, així com l’establiment dels
mecanismes necessaris per a evitar tota forma de discriminació.

Urbanisme i territori

· Que la participació ciutadana sigui vinculant i es garanteixin i prioritzin els processos d’auto-organització comunitària.
· Moratòria en l’execució de plans urbanístics mentre aquests no siguin guiats per l’interès general, concretat aquest en una efectiva
participació de la ciutadania.
· No construir habitatges en espais destinats a equipaments, ja que agreugen els dèficits d’equipaments.

3. Sistema bancari i financer

· Derogació del procés de conversió de les caixes en bancs.
· Creació d’una banca pública amb control comunitari efectiu – 5 -, a partir de la Nacionalització de les Institucions financeres que han
demanat ajudes públiques, i que dirigeixi el crèdit amb criteris socials.
· Devolució dels rescats aportats per l’Estat a les entitats financeres no nacionalitzades.
· Fer una auditoria per esbrinar els diferents nivells de legitimitat del Deute Públic i Privat de l’Estat espanyol. Aquella que sigui
il·legítima serà impagada.

4. Fiscalitat

· Posar en pràctica una Reforma Fiscal Progressiva, reestructurant la Imposició Directa i Indirecta, gravar els béns de lux i
reduirels impostos als Béns Bàsics, recuperar l’Impost de Successions i el de Patrimoni, augmentar l’IRPF a les rendes altes, establir
un Impost de Societats Progressiu i reestructurar els Impostos i Preus Públics (IPC) amb criteris socials.
· Augment radical dels impostos sobre les grans fortunes i els beneficis bancaris.
· Control comunitari sobre el frau fiscal.
· Establiment d’una taxa sobre transaccions financeres no productives (taxa Tobin) i homogeneïtzació del marc legal que incideixi
efectivament en el control sobre el desviament de fons a paradisos fiscals.

5. Serveis públics

Sanitat
· Augment de contractació del personal sanitari i desprivatització del sistema per garantir una atenció sanitària de qualitat.
· Eliminació de les retallades previstes.
· Aplicació i aprofundiment de la Llei de dependència, amb una clara orientació cap a la promoció de l’Autonomia Personal.
· Fomentar i aplicar el Disseny per a Tothom o Disseny Universal, com a única forma de garantir l’accessibilitat física i de
comunicació a totes les persones, incloses les persones amb diversitat funcional. – 6 –
· Nacionalització de la Indústria Farmacèutica.
· Concepció de la salut com un estat de benestar i d’autonomia, que reconegui el dret que tenim sobre el propi cos.

Educació

· Redistribució i augment dels recursos econòmics i humans, amb destinació íntegra de tots els recursos a l’educació pública i abolint
progressivament els concerts educatius per garantir un ensenyament de qualitat i laic. Concertada és igual a finançament públic més
privada – parant les retallades i assegurant la plena participació dels agents educatius en aquest procés.
· Matrícula universitària gratuïta per a les rendes inferiors a 1000 euros per unitat personal.
· Que tot el procés educatiu no depengui de criteris partidistes i econòmics, sinó de professionals de l’educació i de tota lcomunitat
educativa – 7 -. Centrar tots els processos en les persones i les seves necessitats i no solament en el currículum i en els seus
resultats.
· Formar permanentment els agents educatius per garantir una educació de qualitat i adaptada a les necessitats de les persones.
· Que l’educació pública no reprodueixi diferències socials que segreguin a les persones en funció de la seva procedència
sociocultural i persones amb diversitat funcional, afavorint així una educació inclusiva que permeti educar des de la
diversitat i en la diversitat.
· En contra de la iniciativa Estratègia Universitària 2015 (EU2015), de les noves mesures de reforma del sistema universitari de
l’estat espanyol i del model de governament i privatització que promouen.
· Modificació de criteris en la composició dels Consells Socials de les universitats, per garantir el control comunitari i la funció pública.
· Assignació de beques que permetin la dedicació exclusiva a l’estudi (que cobreixin el conjunt de despeses d’habitatge i alimentació).
· Eliminació del procés de professionalització dels òrgans directius de l’Ensenyament Primari i Secundària.
· En contra de l’aplicació de controls de qualitat ISO8 en l’organització dels centres educatius i establiment de processos de millora
pedagògica per part de la Comunitat Educativa.
· Que la perspectiva de gènere travessi totes les normes, actuacions i polítiques que generi la societat.
· Reconeixement del paper de les dones, lesbianes, gais, trans i intersex en la història, la producció de coneixement i en la creació
artística.

Cultura

· Revisió radical del concepte d’indústria i empresa cultural. Per a una cultura d’accés lliure, plural i no vinculada a l’estricte benefici.
· Derogació de la llei municipal de civisme i reescriptura d’usos culturals de l’espai públic, ampliada a tot tipus de locals. -9 –
· Proposar un model cultural, alternatiu a l’actual, que no es basi en la immaduresa, el consum, la violència i la utilització comercial de
la imatge del sexe.
· Intensificar l’educació a les escoles sobre la base del desenvolupament de la imaginació, enfront del model actual, basat en el
consum, la “disneyficació” i la representació de la violència i el sexe publicitari.
· Els treballadors de la Cultura són els qui han de gestionar els recursos públics.
· Prioritzar les pràctiques culturals minoritàries enfront de les polítiques d’espectacle per a les masses.

Ciència, Investigació i Tecnologia

· Control comunitari i modificació de criteris per a l’aprovació dels pressupostos destinats a I + D, augmentant les partides per a i
nstitucions públiques.
· Eliminació de la partida destinada a investigació militar i augment de la investigació civil.
· Exigència del compliment de l’Estatut del Personal Investigador en Formació.

Formació

· És necessari fomentar una formació integral, transversal i multidisciplinària de les persones, que els permeti prendre consciència de
la seva situació personal respectea la resta de la societat, el sistema i les situacions d’injustícia social crònica i estructural.
· Ateneus enciclopèdics populars a cada barri, oberts a la societat.
· Biblioteques al barri autogestionades pels veïns.
· Abolició de les lleis que regulen la propietat privada intel·lectual.

Mitjans de comunicació i Telecomunicacions

· Control comunitari i potenciació dels Mitjans de comunicació Públics, fent efectius els mecanismes d’accés públic i generalització
dels Consells d’Informatius i Programes.
· Control comunitari de les infraestructures de comunicació de la informació i de les dades personals.
· Transparència i lliure accés a la informació pública.
· Prohibició efectiva de la comercialització i la cessió de dades personals.
· Eliminació de sistemes de videovigilància, geolocalització, escàners corporals i DNI digital.
· En contra de la llei Sinde.

Justícia

· Dignificació de les condicions de vida dels centres penitenciaris.
· Eliminació de l’amuntegament i reducció important de les places a les presons. -10 –
· Establiment de mecanismes vinculants de prevenció de la tortura, visibilització, reconeixement i defensa de les víctimes. -11 –
· Dissolució de l’Audiència Nacional (antic “Tribunal de Órden Público”) i independència efectiva del Poder Judicial.
· Reformulació de la Llei de Memòria Històrica.
· Regularització de totes les persones estrangeres.
· Renovació dels permisos de treball i obtenció de la residència sense necessitat de contracte.

Interior i Defensa

· Retorn immediat de les tropes de l’exèrcit espanyol destinades en territori estranger, independentment de la naturalesa de la seva
missió, així com el cessament de tota cooperació bèl·lica amb l’OTAN.
· Disminució radical de la despesa militar, policial i burocràtica.
· Desmantellament de la indústria armamentística.
· Eliminació de l’arsenal atòmic i cessament d’extracció i processament de material radioactiu per a producció d’armament atòmic.
· Desmilitarització de la Guàrdia Civil i eliminació de Cossos Repressius, antidisturbis i cossos de xoc militars.

Transport

· Reducció dràstica en el preu del Transport Públic.
· Millorar i potenciar el transport públic i alliberar, progressivament, els carrers de cotxes privats.

Empreses públiques

· Recuperació i augment dels serveis públics i dels seus pressupostos.
· Recuperació de les empreses públiques que han estat privatitzades.

Polítiques econòmiques

· Crear i facilitar la creació de cooperatives al servei de l’economia local.

Polítiques de gènere

· Compromís de tots i totes en la Compromís de tots i totes en l’eradicació de tot tipus d’expressió de la violència sexista:
estructural, econòmica, estètica, laboral, física, psicològica, sexual, institucional, religiosa, racista, en forma de tracta amb
finalitats d’explotació laboral i sexual, etc.
· Proposem una societat on tinguin cabuda tot tipus de famílies i formes de
convivència i rebutgem l’heteronormatividad.

6. Medi ambient

· Volem la gestió pública de l’aigua, sense ànim de lucre i amb participació social, i que els beneficis es reinverteixin en la qualitat del
servei. Per tant, exigim que l’actual gestió privada d’Aigües de Barcelona (Grup Agbar) retorni a mans públiques municipals.
· Demanem la Sobirania Alimentària, el foment de l’Agroecologia, la prohibició dels Organismes Modificats Genèticament (Transgènics),
la prohibició de les patents sobre les llavors i una Reforma Agrària que elimini els latifundis i el seu reemplaçament per Bancs de
Terres sota gestió comunitària.
· Reclamem un pla de xoc per reduir la dependència dels combustibles fòssils, que faci front a el “bec del petroli” i el Canvi Climàtic. El
tancament immediat de les centrals nuclears, la implementació urgent d’energies ecològiques sota gestió comunitària i la promoció i
conscienciació sobre l’estalvi energètic.
· Moratòria sobre la construcció d’incineradores, grans urbanitzacions, grans centres comercials, centrals tèrmiques i nuclears i grans
infraestructures
com el quart cinturó, la línia de molt alta tensió i l’AVE per permetre un debat real sobre el model energètic, de
mobilitat i de residus.
· Exigim un compromís real, efectiu i comprovable de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, més enllà del Protocol de
Kyoto i el veto al mercat d’emissions.
· Demanem l’aplicació – i creació, en cas necessari – de lleis a nivell europeu i estatal que assegurin la conservació del Medi Marí, tals
com la Directiva Marc de l’Aigua, una correcta Política Pesquera Comuna i la llei de Costes.
· Reclamem una Planificació del Territori que minimitzi el transport privat i de mercaderies, que asseguri la biodiversitat i la
funcionalitat dels ecosistemes.
· Volem l’establiment d’una gestió efectiva i sostenible dels residus i els agents contaminants i exigim un informe de viabilitat
ecològica de qualsevol activitat econòmica, que consideri les emissions directes i indirectes. Volem també l’enduriment de les
sancions econòmiques i penals de les activitats méscontaminants que les facin inviables i la restauració, a càrrec de l’infractor, dels
danys ocasionats.
· Exigim l’obligació d’un etiquetatge de tot producte de consum que incorpori la seva “petjada ecològica”: el consum energètic, les
emissions de CO2 i altres contaminants, els criteris de sostenibilitat i de proximitat seguits en la seva producciói distribució.

7. Participació comunitària en el funcionament de les institucions públiques

· No al sistema electoral actual, volem igualtat en els requisits per presentar-se i en els mitjans utilitzats en les campanyes.
Distribució equitativa dels temps d’exposició de propostes polítiques en els mitjans de comunicació, sense tenir en compte resultats
anteriors o si és la primera vegada que es presenten (incloent la promoció de vot en blanc o abstenció).
· Referèndums obligatoris i vinculants.
· Reconeixement del dret d’autodeterminació de tots els pobles del món, tal com recull la carta de les Nacions Unides, i per tant el del
poble català.
· Referèndum sobre forma d’estat (monarquia-república).

8. Eliminació de privilegis de polítics, sindicalistes i representants religiosos.

· Retallada dràstica del sou dels polítics, equiparant-ho al sou de la mitjana de la població, o mantenint-los el seu sou professional
anterior a l’ocupació del càrrec públic. Transparència patrimonial. Obligatorietat de declaració pública del patrimoni abans i després
de cada legislatura.
· Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, dietes, anys de cotització i pensions, així com de la superior pensió màxima,
eliminant la immunitat associada al càrrec. Imprescriptibilitat dels delictes de corrupció, cessament immediat dels càrrecs corruptes i
reducció als mínims imprescindibles dels càrrecs de lliure designació.
· Derogació del Concordat amb l’Església catòlica.

Epíleg

El control comunitari, a imatge de la manera auto-organitzativa en el qual s’emmarca el moviment dels indignats i la acampadabcn, ha de convertir-se en l’eina per transformar el sistema econòmic, polític i social ja que és l’única forma fiable de controlar la debilitat dels representants municipals i parlamentaris davant el desvergonyiment de les elits en el poder.
A més, aquest control comunitari s’ha de desenvolupar per garantir el desplegament de processos d’acte-organització en assemblees i comissions, pobles i barris, així com en centres de treball i d’estudi com a base i plataforma de la societat futura.
Finalment, remarcar que aquestes mesures urgents per a l’acció són abans de res condicions imprescindibles per fer front a l’actual dinàmica desbocada del capitalisme, i impulsar un radical canvi del món que ens precedeix i defensar-nos davant l’aprofundiment de la misèria i l’esclavitud que patim.

Notes:

1 En cas d’acomiadament, la indemnització serà de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 45 mensualitats
2 Aquesta mesura fomenta que hi pugui haver un quart torn, afavoreix la contractació, abaixant el número d’aturats iaturades i
afavoreix també la conciliació de la vida laboral i la vida personal
3 Reforma de la LAU (llei d’arrendament urbà) que reguli el cost màxim del lloguer.
4 Com l’incompliment injustificat dels deures de rehabilitació o l’abandó d’immobles amb finalitats especulatives.
5 Al mateix temps, establir un nivell mínim de reserves obligatori, considerablement més elevat.
6 Desenvolupar i acomplir els requeriments i articles que estableix la Convenció dels Drets Humans de l’ONU de 2006, (Ratificada per
Espanya el 3/5/08 , que al seu Art. 1 parla de “Promoure, protegir i assegurar el gaudiment ple i en condicions d’igualtat de tots
els Drets Humans i Llibertats Fonamentals per a totes les persones amb discapacitat i promoure el respecte de la seva dignitat
inherent).
7 Comunitat educativa, inclusiva i transversal, entesa com l’àmbit que interrelaciona la família, els centres educatius, el barri i els
agents educatius en el procés d’aprenentatge al llarg de la vida.
8 Basats en la direcció per objectius amb criteris empresarials.
9 Música en directe (música en viu).
10 Eliminació de la pena de presó per a les penes multes i del règim de fitxers d’Interns d’Especial Seguiment (FIES) i dels mòduls de
respecte.
11 Càstig als culpables de tortures. Eliminació dels indults per als sentenciats per tortures.

Share
Recommended Posts
Showing 0 comments
pingbacks / trackbacks

Leave a Comment

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies. Si continues navegant estas donant el teu consentiment per a l'acceptació de les mencionades cookies i la aceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies
Sicom